PHOTOMOD SOFTVERSKI MODULI

 
  PHOTOMOD Montage Desktop
PHOTOMOD Montage Desktop je jezgro PHOTOMOD sistema pomoću kojeg se pristupa drugim modulima, a osim toga sastavni je deo interfejsa za izvršavanje blokovskih operacija kao što su generisanje DEM-a, konturnih linija i ortofoto-a. Osnovni prozor ovog modula daje izgled bloka sa indikacijom granica rastera/stereo-parova, DEM regiona, konturnih linija, itd. u smislu prikazivanja tekućeg stanja realizacije projekta na intiuitivan i prepoznatljiv način. Modul takođe služi za spajanje TIN-ova i konturnih linija generisanih za individualne stereo-parove, kao i za radiometrijske korekcije te uklanjanje varijacija u osvjetljenosti snimaka. 
 
  PHOTOMOD AT (Aerial Triangulation)
PHOTOMOD AT izvršava kompletan set digitalnih foto-triangulacionih izračunavanja za definisani blok rastera. Program prihvata skenirane avionske snimke, te akviziciju rastera sa pushbroom skenera i digitalnih kamera, zajedno sa internim orjentacionim parametrima i zemaljskim kontrolnim tačkama kako bi proizveo georeferencirane snimke spremne za korištenje od strane drugih PHOTOMOD softverskih modula. Procedura akvizicije veznih tačaka predstavlja fleksibilnu kombinaciju poluautomstskih i automatskih alata, kao i 3D stereo komparativni mod specijalno dizajniran za dodavanje tačaka u područjima sa šumama ili loše vidljivom teksturom. Kontrola grešaka u svakom od navedenih koraka, te on-line kalibracija parametara garantuju uspjeh procesa foto-triangulacije i visok kvalitet rezltujućeg DEM-a, ortofotoa i karata. Izvoz i uvoz foto-triangulacijskih rezultata u i iz PAT-B formata omogućavaju korisniku PHOTOMOD softverskog paketa znatne kombinacije pri izradi ove vrste digitalnog materijala. 
 
  PHOTOMOD Solver
PHOTOMOD Solver je namijenjen podešavanju blokova. Sofisticirane procedure podešavanja sa kontrolom grešaka na svakom koraku prilikom procesuiranja osigurava uspješnu aerotriangulaciju i visoku preciznost izlaznih DTM-ova, ortomozaika i vektorskih mapa. Uvoženje/izvoženje rezultata aerotriangulacije u/iz PAT-B formata omogućuje upotrebu PHTOMOD softvera u raznovrsnim kombinacijama sa drugim sistemima.
 
  PHOTOMOD DTM
PHOTOMOD DTM predstavlja kompletan set alata za generisanje DEM-a i konturnih linija. Dijeljenje čitavog područja stereo modela na poligone sa individualnim strategijama renderinga DEM modela je učinkovit pristup za definisanje karakteristika lokalnih modela terena. Linije prekida (breaklines)u stereo modu, te uvezene predefinisane osobine terena pomažu kod povećanja kvaliteta automatski generisanog TIN-a. Grube greške kod TIN nodova ispravlja tzv. Blunder detection alat. Posebni instrumenti za glačanje generisanog TIN-a osiguravaju visok kvalitet generisanog DEM-a i konturnih linija. Prepoznatljiva biblioteka funkcija i mogućnost manuelne izmjene TIN-a zajedno predstavljaju nezamenljiv alat za uspješno kreiranje visoko kvalitetnog DEM-a. OpenGL služi za ubrzavanje vizuelnih 3D operacija.
 
  PHOTOMOD StereoDraw
PHOTOMOD Stereo Draw je modul za stereo-ekstrakciju osobina. On omogućava kreiranje, izmjenu i odmjeravanje 3D vektorskih objekata kako u mono, tako i u stereo modu (3D naočare sa zatvaračima i anaglifne naočare su takođe podržane). Takođe nudi korisne funkcije poput automatskog praćenja pozicije na terenu, fiksiranje Z-koordinate kursora, automatsko hvatanje 2D ili 3D vektorskih elemenata, plotanje linijskih segmenata pod odgovarajućim uglom, kopiranje i pomjeranje vektorskih objekata, i mnoge druge. Pridružene su i topološki-orijentisane operacije, kao i mogućnost generisanja i izmjene baze objektnih atributa (feature extraction). Podržan je izvoz/uvoz u i iz brojnih popularnih formata, a može biti proširen i korišćenjem DLL biblioteka napisanih od strane samog korisnika.
 
  PHOTOMOD Mosaic
PHOTOMOD Mosaic se koristi za kreiranje ortomozaika iz foto-materijala bloka definisanog obuhvata. Rezultujući orto-materijal može biti generisan kao jedan fajl ili kao skup listova karata zadate veličine i preklopa. Automatsko uravnanje osvjetljenja i feathering algoritama obezbjeđuju visoki radiometrijski kvalitet kreiranog mozaika, dok opciona JPEG kompresija i brza ortoretifikacijska procedura (više od 1 Mb/sek.) garantuju visoki kvalitet proizvoda. Automatska kontrola tačnosti ortomozaika postiže se korišćenjem zemaljskih kontrolnih tačaka. Rezultujući ortomozaik se kreira sa željenom veličinom ćelije i uz prateći georeferentni tekst-fajl koji omogućava njegovo uvoženje u brojne popularne GIS sisteme - uključujući i direktan izvoz u MapInfo i ArcInfo okruženja.
 
  PHOTOMOD VectOr
PHOTOMOD VectOr je moćan vektorski orijentisan GIS i desktop kartografski sistem koji služi za kreiranje, izmjenu i štampanje digitalnih karata i mapa, uključujući i sječenje i spajanje standardnih listova karata. PHOTOMOD VectOr koristi ortofotografije i DEM-ove, kreirane u PHOTOMOD DTM-u, FastOrtho-u ili Mosaic softverskom modulu kao pozadinske (background) objekte za ekransko mono-plotanje. Priložena je i lako razumljiva biblioteka kartografskih simbola podjeljena u fajlove, te odgovarajuća razmjera definisana za svaku od generisanih mapa i karata. 
 
  PHOTOMOD StereoVectOr
PHOTOMOD StereoVectOr kombinuje mogućnost stereo-crtanja StereoDraw-a sa sofisticiranim sistemom simbola VectOr-a. Mapa se crta u stereo prozoru (baziranim na PHOTOMOD StereoDraw) i mono prozoru (baziranim na PHOTOMOD VectOr) istovremeno i automatski snima kao mapa VectOr-a. Mono-prozor se koristi za pregled rezultujuće mape sa simbolima koji se ažuriraju u realnom vremenu. Modul se uglavnom koristi za ažuriranje vektorskih mapa i optimalno se koristi na dva monitora.
 
  PHOTOMOD StereoLink
PHOTOMOD StereoLink služi za vektorizaciju unutar MicroStation sistema u stereo načinu rada. Između ostalog, služi za stereo pregledanje PHOTOMOD uparenih stereo projekata sa fotometričkom korekcijom, mjerenje prostornih koordinata, stereo-snimanje objekata, i mnoštvo drugih funkcija.
 
  PHOTOMOD ScanCorrect
PHOTOMOD ScanCorrect služi za geometrijsku kalibraciju desktop skenera. On omogućava upotrebu jeftinih desktop skenera za precizne digitalne fotogrametrijske aplikacije uz primjenu posebnih procedura za kalibraciju slike. U toku procesiranja skenirani materijal se geometrijski kalibriše i koriguje, kako bi se ispravile postojeće distorzije i proizveo virutelno savršeni rasterski materijal. 
 

Početna strana | Organizacija | Kontakt | Usluge | Projekti | Reference | Partneri
Software | Novosti | Galerija

Copyright © 2008 InfoMap Enterprise, Kej Vojvode Stepe 21, 79220 Novi Grad, Republic of Srpska, BiH
Click to contact the Webmaster | This page was last updated on: 8-06-2010